Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại Học viện An ninh nhân dân

      Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Học viện An ninh nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 như sau:


10:02 28/2/2024
2841BÌNH LUẬN