Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho phó trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương - Khoá 2, năm 2024

      Thực hiện Quyết định số 3804/QĐ-BCA ngày 01/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho phó trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương - Khoá 2, năm 2024.


09:04 04/4/2024
60BÌNH LUẬN