Đổi mới đào tạo sau đại học tại Học viện ANND là nhiệm vụ tất yếu, then chốt

      Học viện ANND được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ từ năm 1993 (kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 1995 (kèm theo Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 02/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ). Trải qua 30 năm, công tác đào tạo sau đại học đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Công an.


09:12 21/12/2023
172BÌNH LUẬN