Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản của Học viện an ninh nhân dân

      Học viện an ninh nhân dân thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá bán thanh lý tài sản như sau:


08:05 25/5/2022
929

Tag:


BÌNH LUẬN