Tọa đàm khoa học “Bàn về tiền ảo, tiền kỹ thuật số và những vấn đề đặt ra trong bảo đảm an ninh, trật tự”

      Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-HĐLL của Hội đồng Lý luận Bộ Công an, ngày 12/12/2023, Viện Khoa học An ninh, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Tọa đàm khoa học “Bàn về tiền ảo, tiền kỹ thuật số và những vấn đề đặt ra trong bảo đảm an ninh, trật tự”.


13:12 14/12/2023
29BÌNH LUẬN